obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Biskupická 21 Bratislava
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
- Hlavná stránka
   + Zverejňovanie
   Rok 2012
   Rok 2013
   - Rok 2014
     Výzvy
   - Rok 2015
   Rok 2016
   - školské dokumenty
NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA
Školské akcie 2015/2016
- Archív 2014/2015
Archív 2013/2014
Archív 2012/2013
Archív 2011/2012
Archív 2010/2011
- Škola
   Nultý ročník
   Zápis prvákov
   Školský poriadok
   Vyučujúci
   Krúžky na škole
   + Triedy
Archív 2009/2010
Archív 2008/2009
Archív 2007/2008
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školský psychológ
Špeciálny pedagóg
Výchovný poradca
Asistent učiteľa
Kontakt
Kniha návštev
Mapa servera
Internetová žiacka knižka
 
Školský poriadok 
 
  
V zmysle článku II. odsek 3 písmeno c) Štatútu Základnej školy Biskupická 21, Bratislava a jeho Dodatku č.1, ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 1997 vydávam vnútorný poriadok školy (školský poriadok) schválený Pedagogickou radou základnej školy dňa 13.12.1995.   
  
Úvodné ustanovenie 
  
Základná škola Biskupická 21, Bratislava bola zriadená Školskou správou Bratislava II v zmysle zriaďovacej listiny zo dňa 13.12.1995. 
Vnútorný poriadok školy (školský poriadok) je súhrnom pravidiel, ktorých rešpektovanie je predpokladom plnenia povinnej školskej dochádzky a pomáha v organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti v základnej škole a je i predpokladom vytvorenia príjemnej školskej atmosféry.   
  
Organizácia vyučovacieho dňa 
  
1.      Žiak prichádza do školy v čase od 7.40 do 7:55 h. Potom sa škola zamyká. 
2.      Rozvrh zvonenia a prestávok vyučovacieho dňa: 
  
Vyučovacia hodina 
7.40 
7.55 
  
1. 
8.00 
8.45 
  
2. 
8.55 
9.40 
  
3. 
9.50 
10.35 
10.55 
4. 
11.00 
11.45 
  
5. 
11.55 
12.40 
  
6. 
12.50 
13.35 
  
7. 
14.00 
14.40 
  
8. 
14.45 
15.25 
  
  
  
3.      Žiak sa prezúva v šatni, nie v triede. Vrchné ošatenie si žiak odkladá v šatni. Hlavný dozor uzamyká šatňu o 7.55hod. a následne vrátnik uzamyká šatňu o 8.00 h. 
  
Povinnosti žiaka 
  
4.      Každý žiak je o 7.55 h. v triede a pripravuje si na lavicu potrebné pomôcky na vyučovanie. 
5.      Každý žiak nosí do školy všetky pomôcky a školské potreby podľa rozvrhu hodín. Za cennosti ( napr. retiazky, prstene, mobily, MP3, hodinky), škola nepreberá zodpovednosť a pri ich strate nie je možné uplatniť si nárok vyplývajúci z poistenia.. 
6.      Každý žiak má v triede trvalé miesto, za ktoré zodpovedá a preto nie je dovolené svojvoľne meniť miesto bez súhlasu triedneho učiteľa resp. učiteľky. 
7.      Počas malej prestávky, žiak oddychuje v triede resp. desiatuje. 
8.      Počas veľkej prestávky za priaznivého počasia sa žiaci zdržujú v areáli školy a riadia sa pokynmi dozoru. Je prísne zakázané odchádzať z areálu školy. Za nepriaznivého počasia sa žiaci zdržujú na príslušných chodbách. 
9.      Každý žiak zodpovedá za používaný inventár, čistotu a poriadok na svojom pracovisku a najbližšom okolí. 
10.  Ak vznikne škoda, musí sa ohlásiť triednej učiteľke, resp. učiteľovi. Za spôsobenú škodu na inventáre triedy alebo školy zodpovedá ten, kto ju spôsobil a je povinný ju uhradiť.  
11.  Žiaci musia byť disciplinovaní, slušní, úctiví k vyučujúcim, vychovávateľom ŠKD, zamestnancom školy, pracovníkom Hotelovej akadémie a starším ľuďom vôbec. 
12.  Žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni sa riadia pokynmi učiteľov resp. vychovávateliek školského klubu detí prítomnými v školskej jedálni. Správajú sa kultúrne, dodržujú normy spoločenského správania. Stôl zanechávajú čistý a prázdny. 
  
Dochádzka  žiakov  do  školy a uvoľňovanie z  vyučovania 
  
13.  Ak sa žiak na vyučovanie nemohol pripraviť, ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku hodiny v triede, nie na chodbe. 
14.  V prípade ochorenia žiaka sú rodičia povinní do 24 hodín oznámiť triednemu učiteľovi dôvod neprítomnosti osobne alebo telefonicky na tel. čísle 45 64 47 13. 
15.  Každá neprítomnosť žiaka na vyučovaní sa ospravedlňuje rodičmi písomne. 
16.  Triedny učiteľ môže uvoľniť žiaka z vyučovania z vážnych rodinných dôvodov na jeden deň. Na viac dní uvoľňuje riaditeľ školy. Na jednu vyučovaciu hodinu uvoľní žiaka príslušný učiteľ. Ak žiak počas polroka vymešká viac ako jednu tretinu vyučovacích hodín, môže riaditeľ školy nariadiť komisionálne skúšky. Za šesť vymeškaných neospravedlnených hodín sa žiakovi znižuje známka zo správania. Neospravedlnená účasť žiaka na 15 a viac hodinách sa považuje za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a je oznamovaná Sociálnemu odboru Miestneho úradu.  
  
Ďalšie povinnosti žiaka 
  
17.  Na hodinách TV cvičia žiaci v športovom úbore a obuvi (nie s čiernou podrážkou). Na hodinách pracovného vyučovania a výtvarnej výchovy pracujú v pracovnom odeve. 
18.  Do odbornej učebne a telocvične vstupujú žiaci len pod dohľadom vyučujúceho príslušný predmet. 
  
Pravidlá správania žiakov  
  
19.  Žiak chodí do školy upravený, čistý a vhodne oblečený. Zakazuje sa používať kozmetické prostriedky a líčidlá ako sú napr. make-up, maľovanie oči, pier a nechtov. Žiaci nenosia výstredné účesy, celý ich zovňajšok je slušný, nie vyzývavý.  
20.  Je prísne zakázané nosiť do školy a používať cigarety, alkohol, drogy, zábavnú pyrotechniku. Tiež sa nepovoľuje vodiť psov do areálu školy, jazdiť tu na motorkách, skateboardoch a kolieskových korčuliach. 
21.  Každý úraz musí byť okamžite hlásený vyučujúcemu, dozorujúcemu alebo triednemu učiteľovi, ktorý spíše zápis. 
22.  Je prísne zakázané zdržiavať sa po 20 hod. v priestoroch školského areálu, kedy sa zamyká.  
23.  Ďalšie pravidlá správania sa žiakov sú upravené v § 11 Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 15. novembra 1984 o základnej škole. Znenie § 11 a tvorí integrálnu súčasť tohto školského poriadku.     
  
Záverečné ustanovenia 
  
24.  Vnútorný poriadok školy je záväzný pre všetkých žiakov školy. Jeho porušenie a dôsledky posúdi riaditeľka školy resp. ňou poverený zástupca po prerokovaní s pedagogickou radou. 
  
  
Mgr. Soňa Peczárová 
    riaditeľka školy 
  
  
  
  
  
 
Dokumenty na stiahnutie (alebo iný názov):
ŠKOLSKÝ PORIADOK  skolskyporiadok.doc 
i-doc2.gif
i-doc2.gif
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web