obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Biskupická 21 Bratislava
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
+ Hlavná stránka
NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA
Školské akcie 2015/2016
- Archív 2014/2015
Archív 2013/2014
Archív 2012/2013
Archív 2011/2012
Archív 2010/2011
- Škola
   Nultý ročník
   Zápis prvákov
   Školský poriadok
   Vyučujúci
   Krúžky na škole
   + Triedy
Archív 2009/2010
Archív 2008/2009
Archív 2007/2008
Školská jedáleň
Školský klub detí
Školský psychológ
Špeciálny pedagóg
Výchovný poradca
Asistent učiteľa
Kontakt
Kniha návštev
Mapa servera
Internetová žiacka knižka
   
Základná škola, Biskupická 21, 821 06 Bratislava 
 


Zápis žiakov do 0. a 1. ročníka na školský rok 2016/2017
sa uskutoční v dňoch:

15.4.2016 od 14:00 - 18:00 hod
16.4 2016 od 08:00 - 12:00 hod
  
Rodičia môžu prihlásiť dieťa iba na jednu školu v mieste trvalého bydliska. 
  
Pri zápise zákonný zástupca povinne predložiť: 
-         občiansky preukaz 
-         rodný list dieťaťa 
-         podľa potreby doklad o prechodnom pobyte 
-         podľa potreby doklad o opatrovníctve 
-         podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa 
Podľa paragrafu § 36 zákona o sústave základných a stredných škôl sú zákonní zástupcovia povinní v tieto dni prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31.8. 2008 dovŕšia šiesty rok veku, ako i deti, ktorým bol odložený začiatok školskej dochádzky podľa § 34 ods. 1 a 2 zákona č. 171/1990 Zb. o jeden rok. 
V uvedené dni môžu dostať na školách informácie o úradnom postupe aj zákonní zástupcovia detí, ktoré dovŕšia šiesty rok veku v čase od 1. septembra do konca kalendárneho roku, ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa. 
  
DO OBVODU Základnej školy Biskupická 21, patria tieto ulice: 
Beidl, Biskupická, Borekova, Devätinova, Dneperská, Družobná, Gajc, Hájovňa, Hlbinná, Hviezdna, Hviezdoslavova, Hydinárska, Jagenešská, Ketelec, Komárovská, Kovová, Krajinská, Kvetinárska, Lieskovec, Lieskovská cesta, Mádachova, Máchova, Mramorová, Nákovná, Nákupná, Nezvalova, Oblúková, Odeská, Orechová, Orenburská, Ovčiarska, Ulica Padlých hrdinov, Parcelná, Pasienkova, Petöfiho, Popradská, Požiarnicka, Pri hrádzi, Pri trati, Prípojná, Pšeničná, Sĺňavská, Slovnaft – Vlčie hrdlo, Staromlynská, Šamorínska, Šikmá, Trojičné námestie, Učiteľská, Ulica 8. Mája, Ulica svornosti, Vetvárska, Vinohradnícka, Výtvarná, Závodná, Žiacka 
 
  
  
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web